Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKO-BIELIZNA


Regulamin Sklepu Internetowego Eko-Bielizna określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży bielizny i odzieży firmy ZPHU "DAJANA" za pośrednictwem Sklepu Internetowego Eko-Bielizna.

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:

1. Właścicielem Sklepu Internetowego Eko-Bielizna jest firma ZPHU "DAJANA". z siedzibą w Mszanej, woj. śląskie mieszącą się przy ul. Wodzisławska 24, 44-325 Mszana,

Telefon: (+48) 32 4720673, (+48) 503070944 Czynny Pon. - Pt. godz. 7:00-15:00,

Telefon: (+48) 503 070 944, Czynny Pon. - Pt. godz. 9:00-18:00,
Fax: (+48) 32 475 4902,
NIP: 647-051-88-55.
(dalej w tekście także: Sprzedający)

2. Zamówienia na produkty sprzedawane przez firmę ZPHU "DAJANA" można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem https://www.eko-bielizna.pl

3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Zamawiający może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, na e-mail: sklep@eko-bielizna.pl, telefon: (+48) 32 4720673, fax: (+48) 32 4754902, listownie na adres pocztowy Sprzedającego. Koszt połączenia zgody jest z taryfą operatora.

5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego Eko-Bielizna. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Dokonanie rejestracji, zalogowanie do systemu, złożenie zamówienia za pomocą serwisu internetowego są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach związanych z realizacją zamówienia oraz ułatwieniem dostępu do konta przez firmę ZPHU "Dajana" zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)."

6. Zamówienia potwierdzone do realizacji i wysłane nie mogą być anulowane.

7. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailowo lub telefonicznie jesli takie dane zostały podane.

8. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej .

9. W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.

10. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź  też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

11. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (potwierdzenie generowane przez sklep Eko-Bielizna lub faktura VAT). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) uprasza się o wcześniejsze przesłanie faksem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy na numer faksu: 032-475-49-02.

12. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Unii Europejskiej.

13. Ceny w Sklepie Internetowym Eko-Bielizna wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny Towarów znajdujących się w  Sklepie Internetowym Eko-Bielizna nie zawierają kosztów dostawy towaru. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Zamawiający, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione towary oraz koszt wysyłki.

14.  Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. Zamawiający ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony towar:

a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego towaru (płatność za pobraniem);

b) przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką). W przypadku wyboru przez Zamawiającego metody płatności w formie płatności przed wysyłką, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.
Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego. Klient zobowiązany jest wpisać numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu.
Właścicielem rachunku jest firma ZPHU "DAJANA" ,

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A

Nazwa konta: ZPHU Dajana Danuta Olszewska

 

Nr rachunku w formacie NRB - płatność w kraju                  28 1050 1403 1000 0092 3811 7924

Nr rachunku w formacie IBAN - płatność poza krajem   PL28 1050 1403 1000 0092 3811 7924   SWIFT/BIC  -  INGBPLPW

c) kartą kredytową lub e-transferem (płatność przed wysyłką). W przypadku wyboru przez Zamawiającego metody płatności w formie płatności przed wysyłką, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.

Rozliczenia płatności przeprowadzane są za pośrednictwem podmiotu- PayU, według zasad ustalonych przez wskazany podmiot na stronie internetowej www.payu.pl


15. Klient, będący Konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (dz. U. 2014, poz. 827; dalej w treści: Ustawa) może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Eko-Bielizna na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Ustawy. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać skorzystanie z prawa odstąpienia.

16. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą ( gdy towar nie został  jeszcze wysłany ),  Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Konsument będzie jednak obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy( gdy produkt został już wysłana ) w następujących przypadkach:

a) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktów poprzez  przewoźnika ( Poczta Polska , Firma Kurierska ) i towar został wysłany . Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić jedynie poniesione koszty za zakupione produkty.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli koszt odesłania towaru do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

c) Jeżeli Konument wybrał sposób dostarczenia za pobraniem , odsyłając produkt nie może skozystać z tej same formy wysłki . Produkt musi być wysłany listem lub paczką  a koszty przesłania konsument , sprzedawca zwraca koszty towaru .

17.Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo oddzielnie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy ZPHU "DAJANA" na adres wskazany w punkcie pierwszym niniejszego Regulaminu.

18. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar konsumentowi w stanie wolnym od wad, zarówno fizycznych jak i prawnych w terminie do 30 dni od momentu uiszczenia zapłaty przez Konsumenta.

19. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt ma wadę fabryczną ( rozprucie , oczko , dziurka ,odbarwienie w rzeczach nie używanych)(rękojmia) Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

20. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna lub rzeczy były noszone.

21. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę a ( bielizna była nie używana) może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

22. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

( dotyczy rzeczy nie noszonych )

 jeśli Klient:

a) żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady;

b) zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru;

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

23.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. ( Dotycz rzeczy nie urzwnych )

Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

24. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary. 

25. Sprzdawca informuje , że nie wymiwnia ani nie zwraca kwot pienięznch za rzeczy ( dotyczy bielizny osobistej typu : slipy , majtki , podkoszuki , koszulki ) które były noszone . 

25. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.

Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Sprzedający informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

26. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Dla telefonów stacjonarnych:
Pon. - Pt. w godz. 7-15
(+48) 32 472 0673
Dla telefonów komórkowych:
Pon. - Nie. w godz. 9-18
(+48) 503 070 944
Napisz do nas:
e-mail:
sklep@eko-bielizna.pl
Copyright ZPHU Dajana eko-bielizna © 2022
Menu